Notariusz powołany jest do dokonywania czynności. którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną i w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego. Okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy. Czynności notarialne dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego i co do zasady dokonywane są w kancelarii notarialnej, jednakże jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności notariusz może dokonać czynności notarialnych także w innym miejscu. Notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność może powodować skutki prawne. Jako płatnik, notariusz pobiera podatki, przekazując je następnie Urzędowi Skarbowemu. Ponadto jeżeli sporządzony akt notarialny zawiera wniosek o wpis do księgi wieczystej i podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawców tę opłatę, a następnie przekazuje ją właściwemu sądowi rejonowemu.

Notariusz Wiesława Górecka jest notariuszem z dużym doświadczeniem zawodowym. Od ponad 20 lat prowadzi Kancelarię Notarialną w Drezdenku dokonując czynności notarialnych określonych w ustawie prawo o notariacie i udzielając porad z tymi czynnościami związanych. Gwarantuje to wysoki poziom dokonywanych czynności poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy, z uwzględnieniem osobistego kontaktu notariusza z Klientem.

Zatrudnieni w kancelarii pracownicy zapewniają profesjonalną obsługę dzięki posiadanym wysokim kwalifikacjom zawodowym, wynikającym między innymi z wieloletniego stażu pracy.

Lex est quod notamus - to co piszemy, stanowi prawoZgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991r. prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U.2019r. poz.540) - notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonywane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dodatkowo dokonać tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Notariusz dokonuje następujących czynności:
1/ sporządza akty notarialne oraz sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
2/ sporządza poświadczenia
3/ doręcza oświadczenia
4/ spisuje protokoły
5/ sporządza protesty weksli i czeków
6/ przyjmuje na przechowanie dokumenty pieniądze i papiery wartościowe i dane na informatycznym nośniku danych
7/ sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
8/ sporządza na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
9/ sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Akty i dokumenty powinny być sporządzone przez notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Notariusz jest obowiązany udzielać stronom wszelkich wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.Dokumenty niezbędne do dokonania czynności notarialnej winny zostać złożone w kancelarii notarialnej przed umówionym terminem jej dokonania. Wykaz dokumentów uzależniony jest od rodzaju i zawiłości dokonywanej czynności. Notariusz bądź pracownicy kancelarii udzielają Państwu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących dokumentów wymaganych do dokonania czynności, wysokości taksy notarialnej oraz wysokości koniecznych opłat i podatków. Wszelkie informacje udzielane w związku z dokonywaną przez notariusza czynnością są bezpłatne. Ze względu na różnorodność czynności notarialnych sugeruję osobisty kontakt z kancelarią w celu indywidualnego uzgodnienia formy czynności, uzyskania szczegółowych informacji oraz wykazu koniecznych dokumentów.

Wiesława Górecka Notariusz